ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง


การบริการและผลิตภัณฑ์
Service and Products


ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง
Thai Massage


ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง สาขา 1
ศูนย์นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง สาขา 2
โครงสร้างหลักของหน่วยงาน
Out Professional Team


คณะกรรมการบริหาร 1
นาย สมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายยกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง (ประธาน)
นาย เฉลย ผะอบเหล็ก
ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (รองประธาน)
นางสาว สุภัค เสาร์เจริญ
ประธานชมรมนวดแผนไทยฯ (กรรมการ)
นาง ทิพปภา แก้วประดิษฐ์
เหรัญญิกชมรมนวดแผนไทยฯ (กรรมการ)
นาง ประไพศรี อินชัย
เลขานุการชมนวดแผนไทยฯ (กรรมการ)
นาง ปราณี มะลิวัลย์
ตัวแทนสมาชิกชมรมนวดแผนไทยฯ (กรรมการ)
นาง รุ่งฟ้า ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (กรรมการ)
คณะกรรมการดำเนินงาน 1
นาง สาว สุภัค เสาร์เจริญ
ประธานชมรม
นาง ปรานอม จินาคำ นางนงคราญเอกพันธ์
รองประธานชมรม
นาง ทิพปภา แก้วประดิษฐ์
เหรัญญิก
นางสาว เนตรนภา จินะวงศ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นาง ประไพรศรี อินชัย
เลขานุการ
นาง ปราณี มะลิวัลย์
ผู้ช่วยเลขนุการ
บทความน่ารู้
Massage Content